Hoàng Thị Vẻ Ban Giám Hiệu HIỆU TRƯỞNG 0385900437 hoangvesm@gmail.com
Đặng Thị Tuyền Ban Giám Hiệu Hiệu phó 0977700345 gongcobuon83@gmal.com Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
Lê Thị Thu Thảo
Lê Thị Thu Thảo Ban Giám Hiệu Hiệu Phó 0983253279 Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)